Tot stand gekomen op 1 november 2019.
Contentkunstenaar, gevestigd te  Schipholweg 103, 2316XC in Leiden, ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 76171825.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:  De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Contentkunstenaar:          Contentkunstenaar, ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 76171825.

Opdracht:                           Elke Opdracht gesloten tussen Contentkunstenaar en de Opdrachtgever.

Opdracht:                           Alle zaken die onderwerp zijn van de Opdracht gesloten tussen Contentkunstenaar en Opdrachtgever, ook wel overeenkomst, contract, afspraken.

Opdrachtgever:                 Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en de Opdracht heeft afgenomen.

 

 1. Werkingssfeer
  • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Opdracht gesloten tussen Contentkunstenaar en de Opdrachtgever. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Opdrachten met Contentkunstenaar, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.
  • Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Opdracht of (een nadere) opdrachtbevestiging.
  • Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

 

 1. Uitvoering Opdracht
  • Contentkunstenaar voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • Opdrachtgever bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
  • Contentkunstenaar heeft het recht om de Opdracht te laten verrichten door een door Contentkunstenaar aan te wijzen derde.

 

 1. Prijs en betaling
  • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Opdrachtgever alle betalingen in euro’s en per overschrijving te voldoen.
  • Alle door Contentkunstenaar afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Contentkunstenaar schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Contentkunstenaar afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan Contentkunstenaar kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Contentkunstenaar te verrichten prestaties. Uitsluitend indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, is Contentkunstenaar gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door Contentkunstenaar afgegeven voorcalculatie of begroting.
  • Ter zake de door Contentkunstenaar verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Contentkunstenaar volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
  • Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat Contentkunstenaar gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Opdracht schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe, indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
  • Partijen zullen in de Opdracht de datum of data waarop Contentkunstenaar de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
  • Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Contentkunstenaar de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

 

 1. Vertrouwelijkheid en overname personeel
  • Opdrachtgever en Contentkunstenaar dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
  • Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de Opdracht, evenals één jaar na het einde daarvan, slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

 

 1. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
  • Indien Contentkunstenaar dit van belang acht voor de uitvoering van de Opdracht, zal Opdrachtgever Contentkunstenaar desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
  • Opdrachtgever vrijwaart Contentkunstenaar voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Contentkunstenaar toegerekend moeten worden.
  • De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Contentkunstenaar verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Contentkunstenaar voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Contentkunstenaar tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Opdracht.
  • Indien Contentkunstenaar op grond van de Opdracht gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Contentkunstenaar staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Opdracht ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
  • Indien bij de uitvoering van de Opdracht of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Contentkunstenaar gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Contentkunstenaar is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Contentkunstenaar is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Contentkunstenaar.

 

 1. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting
  • Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Contentkunstenaar totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Contentkunstenaar op grond van de tussen partijen gesloten Opdracht verschuldigd is, volledig aan Contentkunstenaar zijn voldaan. Een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Contentkunstenaar mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien Opdrachtgever (mede) uit door Contentkunstenaar geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor Contentkunstenaar en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Contentkunstenaar totdat Opdrachtgever alle op grond van de Opdracht verschuldigde bedragen heeft voldaan; Contentkunstenaar blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
  • De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Contentkunstenaar gunstigere bepalingen bevat.
  • Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten Opdracht verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
  • Contentkunstenaar kan de in het kader van de Opdracht ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Contentkunstenaar onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Contentkunstenaar verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

 1. Risico
  • Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de Opdracht vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van Contentkunstenaar of hulppersonen van Contentkunstenaar zijn, draagt Contentkunstenaar het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

 

 1. Rechten van intellectuele eigendom
  • Indien Contentkunstenaar bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Contentkunstenaar niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Contentkunstenaar aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
  • Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Opdracht ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Contentkunstenaar, diens licentiegevers of diens toeContentkunstenaars. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
  • Ook indien de Opdracht niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Contentkunstenaar toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
  • Contentkunstenaar vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Contentkunstenaar zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Contentkunstenaar onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Contentkunstenaar. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Contentkunstenaar verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Contentkunstenaar ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Contentkunstenaar in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Contentkunstenaar zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Contentkunstenaar een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Contentkunstenaar, indien mogelijk, zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Contentkunstenaar is uitgesloten.
  • Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Contentkunstenaar van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart Contentkunstenaar tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

 

 1. Ontbinding en opzegging van de Opdracht
  • Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Opdracht wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Opdracht. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Opdracht.
  • Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Opdracht heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Contentkunstenaar ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Contentkunstenaar vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Opdracht reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  • Indien een Opdracht welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  • Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een Opdracht van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
  • Elk der partijen kan de Opdracht zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt. Contentkunstenaar is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

 

 1. Aansprakelijkheid van Contentkunstenaar
  • De totale aansprakelijkheid van Contentkunstenaar wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Opdracht bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van Opdrachtige toepassing op de in artikel 8.5 van deze module Algemeen bedoelde vrijwaringsverplichting van Contentkunstenaar.
  • De aansprakelijkheid van Contentkunstenaar voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Contentkunstenaar voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Contentkunstenaar voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Contentkunstenaar wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
  • De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Contentkunstenaar, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 10, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Contentkunstenaar uit hoofde van deze module Algemeen en de overige overeengekomen modules van deze algemene voorwaarden geheel onverlet.
  • De in artikel 10.1 tot en met 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Contentkunstenaar.
  • Tenzij nakoming door de Contentkunstenaar blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Contentkunstenaar wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Opdracht slechts indien Opdrachtgever Contentkunstenaar onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Contentkunstenaar ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Contentkunstenaar in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Contentkunstenaar meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Contentkunstenaar vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.
  • Opdrachtgever vrijwaart Contentkunstenaar voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Contentkunstenaar geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
  • Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Contentkunstenaar zich bij de uitvoering van de Opdracht bedient.

 

 1. Overmacht
  • Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Contentkunstenaar, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Contentkunstenaar zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Contentkunstenaar is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
  • Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Opdracht schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Opdracht gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

 1. Wijziging en meerwerk
  • Indien Contentkunstenaar op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Contentkunstenaar. Contentkunstenaar is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Opdracht wordt gesloten.
  • Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Contentkunstenaar kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Opdracht (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Opdracht.
  • Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Contentkunstenaar Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.
 1. Overdracht van rechten en verplichtingen
  • Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Opdracht aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
  • Contentkunstenaar is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

www.contentkunstenaar.nl / KvK Amsterdam 76171825

Heb je een vraag? Stel ‘m hier!